درسته ته ریش عادمو جذاب میکنه ولی به بضی از این دختر دبیرستانیا نمیاد اصن!




اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده
سریع بیاریدش این ور یه هو دیدی یه گلابی میخوره تو سرش 4 تا فرمول به فیزیک اضافه میشه بدبخت میشیمااا:|از ما گفتن